SLOVNÍK POJMŮ

AKONTACE 
- částečná platba předem v případě čerpání úvěru nebo půjčky. Akontace je uváděna v procentech z celkové ceny věci.

ANUITA
- platba obsahující splátku i úrok v jedné částce. Tato částka je po celou sjednanou dobu stejná, mění se plynule poměr splátka : úrok. Zpočátku tvoří většinu částky úrok, poměr se posunuje ve prospěch splátek a na konci splatnosti tvoří většinu částky splátka a zbytek úrok.

ANUITNÍ SPLÁCENÍ
- způsob splácení hypotečního úvěru, kdy klient splácí po celou dobu trvání závazku stále stejnou výši splátky. Anuitní splátka se vždy skládá ze dvou částí, z jistiny a z úroků. Vzájemný poměr těchto dvou částí se v čase mění.

BONITA
- klientova finanční situace, v určitých případech schopnost klienta splácet úvěr (dostát svým závazkům).

BYT
- soubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.

BYTOVÉ DRUŽSTVO – (BD)
- družstvo, které zajišťuje bytové potřeby svých členů.

BYTOVÝ DŮM
- obytná budova o více bytech přístupných z domovní komunikace se společným hlavním vstupem z veřejné komunikace, pokud se nejedná o rodinný dům. Bytový dům je stavba pro bydlení, ve které převažuje funkce bydlení.

BYTOVÝ FOND
- souhrn bytů na určitém území.

BYTOVÉ NEMOVITOSTI
  - byt, rodinný dům a bytový dům.

ČERPÁNÍ
- poskytnutí dohodnutých finančních prostředků na účet klienta, nebo jiný klientem určený účet. Čerpat lze jednorázově nebo postupně.

ČERPÁNÍ JEDNORÁZOVÉ
- poskytnutí dohodnutých finančních prostředků v jedné částce na účet klienta, nebo jiný klientem určený účet.

ČERPÁNÍ POSTUPNÉ
- poskytnutí dohodnutých finančních prostředků ve více částkách na účet klienta, nebo jiné klientem určené účty. Každé další čerpání je umožněno až po splnění podmínek uvedených v úvěrové smlouvě.

DELIKVENCE
- skutečnost, kdy existuje jakákoliv dlužná částka po termínu splatnosti.

DLUH
- povinnost dlužníka (Klienta) něco plnit druhému účastníku závazkového právního vztahu, tj. věřiteli.

DLUŽNÍK
- osoba povinná splatit věřiteli dříve poskytnutou částku.

DOBA SPLATNOSTI
- smluvně dohodnuté časové období, za které musí klient věřiteli vrátit poskytnuté finanční prostředky vč. příslušenství.

DOČERPÁNÍ
- stav, kdy byly klientovi vyplaceny všechny dohodnuté finanční prostředky.

FIXACE ÚROKOVÉ SAZBY
- vyjadřuje platnost úrokové sazby resp. frekvenci její změny. Při roční fixaci se mění úroková sazba k výročí a platí opět jeden rok. Při změně úrokové sazby se promítne změna PRIBORu, který je složkou úrokové sazby.

FYZICKÁ OSOBA (FO)
- osoba, která nabývá právní subjektivitu okamžikem narození, ztrácí ji okamžikem smrti. Fyzická osoba nabývá způsobilosti k právním úkonům v plném rozsahu zletilostí, to znamená dovršením 18. roku věku.

FYZICKÁ OSOBA – PODNIKATEL
- fyzická osoba, která podniká na základě příslušného oprávnění (např. živnostník).

HYPOTEČNÍ ÚVĚR
- úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti. Zajišťující nemovitostí může být stávající nemovitost, nebo nemovitost ve výstavbě. Zajištění nemovitostí může poskytnout i jiná osoba odlišná od dlužníka - tzv. třetí osoba.

HYPOTÉKA
- viz. hypoteční úvěr.

INKASO
- jeden nástrojů platebního styku. Věřitel si sám strhává peníze na splátku z účtu dlužníka (Klienta). 


JEDNORÁZOVÁ SPLÁTKA

- splátka, mimo řádný splátkový kalendář, kterou je doplacen celý zbytek jistiny půjčky s příslušenstvím (dohodnuté poplatky a úroky).

JISTINA
- půjčený finanční obnos. Za půjčení tohoto finančního obnosu platí dlužník (klient) věřiteli odměnu (úrok).

KATASTR NEMOVITOSTÍ
- katastr nemovitostí je evidence nemovitostí na území ČR. Aplikace „Nahlížení do katastru nemovitostí“ umožňuje získávat některé vybrané údaje týkající se vlastnictví parcel, budov a jednotek (bytů nebo nebytových prostor), evidovaných v katastru nemovitostí a dále informace o stavu řízení založených na katastrálním pracovišti pro účely zápisu vlastnických a jiných práv oprávněných subjektů k nemovitostem v České republice, nebo pro účely potvrzování geometrických plánů.

KATASTRÁLNÍ ÚŘAD
- je úřad zřízený státem. Úřad zabývající se vedením údajů o nemovitostech. Jsou v něm zapsána práva k nemovitostem (vlastnické právo, zástavní právo, právo odpovídající věcnému břemenu, předkupní právo, pokud má mít účinky věcného práva, a jiná práva, pokud byla zřízena jako věcná práva k nemovitostem). Katastrální úřad se nachází v každém okresním městě.

KLIENT
- osoba, která si půjčila peněžní prostředky a musí je vrátit.

KONSOLIDACE
- konsolidace dluhu znamená přeměnu lhůty splacení a sloučení více pohledávek. Obvykle se přeměňuje krátkodobý dluh v dlouhodobý (konsolidovaný) současně s úpravou platebních podmínek, zejména výší úroku.

LIST VLASTNICTVÍ – (LV)
- úřední doklad vystavený katastrálním úřadem, který deklaruje vlastnictví nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí.

MIMOŘÁDNÁ SPLÁTKA
- splátka, mimo řádný splátkový kalendář. Zpravidla větší splátka než řádná, kterou zaplatí dlužník (Klient).

NEDOČERPÁNÍ
- stav, kdy klient nevyužije možnosti čerpání celé částky dle smlouvy.

NEMOVITOST
- nemovitost je pozemek nebo stavba, spojená se zemí pevným základem. Může to být také byt nebo nebytový prostor.

OBVYKLÁ CENA SOUČASNÁ
- cena, která by byla dosažená při prodeji oceňované nebo porovnatelné nemovitosti v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, kromě vlivu mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího a vlivu zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumí např. stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, přechodné zhoršení životního prostředí, poruchy v zásobování přechodného rázu, důsledky přírodních sil nebo kalamit. Obvyklá cena je stanovena finanční institucí na základě obvyklé odhadní ceny nemovitosti zpracovanou odhadcem společnosti.

ODHAD NEMOVITOSTI
- zjištění hodnoty majetku. Vyžaduje-li to povaha věci (zvláště při větších hodnotách), pověří soud (státní notářství) provedením odhadem soudního znalce. Odhad je zapotřebí rovněž při smluvním převodu a prodeji nemovitostí v osobním vlastnictví.

OCENĚNÍ NEMOVITOSTI
- posudek znalce, kterým je vyjádřena hodnota nemovitosti.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
- dle zákona č. 101/2000 Sb. státem zajištěná ochrana údajů o osobě, zejména údajů osobní a citlivé povahy (např. rodné číslo, zdravotní stav).

OSVČ
- osoba samostatně výdělečně činná – podnikatelský subjekt známý pod označením „fyzická osoba – podnikatel“.

P.A. (ZPŮSOB ÚROČENÍ)
- „Per annum“ neboli ročně.

POHLEDÁVKA
- nárok věřitele na peněžité nebo věcné plnění ze strany dlužníka (Klienta).

POPLATEK
- finanční částka spojená s poskytnutím, vedením a správou úvěru.

PRÁVNICKÁ OSOBA (PO)
- osoba (např. obchodní společnost, sdružení s právní subjektivitou, obce), která má způsobilost k právním úkonům ode dne účinnosti zápisu do rejstříku, do kterého se zapisuje, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

PRÁZDNINY NA SPLÁCENÍ
- smluvně dohodnuté časové období, kdy je splácen pouze úrok z dohodnutého úvěru.

PRIBOR
- PRIBOR (Prague Interbank Offered Rates) jsou referenční úrokové sazby na trhu mezibankovních depozit vypočítané na základě kotací vybraných bank (dále jen „referenční banky“). Kotací se rozumí zveřejnění orientační ceny, za kterou jsou banky ochotny depozita prodat ve standardním objemu standardní protistraně. ČNB zveřejňuje sazby PRIBOR denně v Hospodářských novinách a prostřednictvím agentur REUTERS, TELERATE a BLOOMBERG a na svých internetových stránkách www.cnb.cz.

PŘÍSLUŠENSTVÍ ÚVĚRU
- dohodnuté úroky a poplatky.

PROHLÁŠENÍ ÚVĚRU ZA SPLATNÝ
- stav, kdy dlužník i přes výzvu věřitele neplní dohodnuté podmínky a ztrácí výhodu splátek.

REKONSTRUKCE
- uvedeno do původní podoby nebo stavu, přestavba.

REVITALIZACE
- uvádění do stavu, který přináší užitek.

RPSN
- roční procentní sazba nákladů – hodnota v procentech, které má umožnit spotřebiteli lépe vyhodnotit výhodnost nebo nevýhodnost poskytovaného úvěru. RPSN udává procentní podíl z dlužné částky, který musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti se splátkami, správou a dalšími výdaji spojenými s čerpáním úvěru.

RUČITEL
- ten, kdo je ochoten zaručit se za závazek dlužníka (Klienta) a splácet jeho dluh, pokud dlužník (Klient) nebude splácet.

SANKČNÍ POLATEK
- poplatek, který je účtován v okamžiku neplnění dohodnutých podmínek.

SAZEBNÍK
- seznam poplatků souvisejících se zřízením, vedením a správou poskytnutého úvěru.

SDRUŽENÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK (SVJ)
- právnická osoba, která je způsobilá vykonávat práva a zavazovat se pouze ve věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu, popřípadě vykonávat činnosti v rozsahu zákona o vlastnictví bytů a činnosti související s provozováním společných částí domu, které slouží i jiným fyzickým nebo právnickým osobám.

SMLUVNÍ POKUTA
- částka dohodnutá ve smlouvě pro případ porušení smluvních podmínek.

SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ (SJM)
- je forma vlastnictví typická pro nabývání majetku za trvání manželství.

SPOLUDLUŽNÍK
- ten, kdo je ochoten podílet se (až 100 %) na splácení dluhu spolu s dlužníkem (Klientem).

ÚROK
- odměna za půjčené finanční prostředky.

ÚROK Z PRODLENÍ
- je důsledkem prodlení dlužníka (Klienta) s plněním peněžitého závazku, má pouze donucovací funkci, nutí dlužníka (Klienta) k včasné úhradě, nezajistí však už nedobrovolné uhrazení pohledávky dlužníkem (Klientem).

ÚROKOVÁ MÍRA
- úroková míra, tj. sazba úroků je číslo udávající, kolik procent kapitálu činí úrok za určitou dobu. Pro smluvené úroky není předepsána určená míra, nesmí však odporovat dobrým mravům nebo být lichvou.

ÚROKOVÁ SAZBA
- částka, kterou je dlužník (Klient) povinen platit věřiteli z jeho pohledávky, stanovená určitým procentem z dlužné částky za určité období. Úrok vyjádřený relativně z hodnoty kapitálu.

ÚROKOVÉ OBDOBÍ
- období, na které je stanovena konkrétní úroková sazba.

ÚROKOVÁ SPLÁTKA
- splátka, kdy dlužník hradí pouze úroky z úvěru za dohodnuté období.

ÚŘEDNĚ OVĚŘENÝ PODPIS
- forma ověření podpisu, kdy ověřující orgán stvrzuje, že podepisující podepsal listinu před ním.

ÚVĚROVANÁ NEMOVITOST
- nemovitost, na jejíž pořízení či technické zhodnocení (rekonstrukce, modernizace apod.) byl poskytnut úvěr.

ÚVĚROVÝ LIMIT – RÁMEC
- maximální výše pohledávky za jedním klientem. Úvěrový limit je zpravidla stanoven smluvně. Úvěrový limit není zajišťovací prostředek v pravém smyslu, účelem je předejít tomu, aby případné pohledávky nenarostly do nepřiměřené výše.

UZNÁNÍ PODPISU ZA VLASTNÍ
- forma ověření podpisu, kdy podepisující prohlašuje, že se jedná o jeho podpis.

VĚŘITEL
- ten, kdo půjčuje (Klientovi).

VINKULACE
- vázanost, zablokování vkladu (většinou ve prospěch někoho, např. věřitele).

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY – (VOP)
- obchodní podmínky vztahu smluvních stran, které nejsou uvedeny ve smlouvě, ale doplňují ji a jsou všeobecnější povahy.

ŽADATEL O ÚVĚR
- osoba zletilá, oprávněná k právním úkonům a s trvalým pobytem na území ČR. Žadatel může být jediná osoba, či může o úvěr žádat více osob – žadatelů. Žadatelem je i právnická osoba.

ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚRU
- způsob poskytnutí záruky dlužníkem věřiteli, že zaplatí. Právní řád zná více způsobů zajištění, přičemž v hypotečním úvěrování je nejvýznamnějším způsobem zajištění zástavní právo k nemovitostem. Dalšími způsoby mohou být např. směnka nebo ručení.

ZÁSTAVA
- majetek sloužící jako záruka pro případ nesplacení dluhu.

ZÁSTAVCE
- ten, kdo zastaví svůj majetek jako záruku pro případ nesplacení dluhu (majitel zástavy).

ZÁSTAVNÍ PRÁVO
- právní nástroj sloužící k zajištění pohledávky (např. hypotečního úvěru) a jejího příslušenství (tj. úroků, poplatků atd.) do doby jejího splacení. Při zajišťování hypotečního úvěru vzniká zástavní právo na základě sepsání zástavní smlouvy mezi zástavním věřitelem (finanční institucí) a zástavním dlužníkem (Klientem) vkladem do katastru nemovitostí.

ZÁSTAVNÍ VĚŘITEL
- věřitel, který přijal zástavu od zástavce na zajištění dluhu.

 

 

Proč využít naše finanční služby?

  • máme zkušenosti a zázemí
  • nikdy neinkasujeme poplatky předem
  • máme lepší pozice u investorů než běžný klient a dokážeme tak pro Vás vyjednat mnohem výhodnější podmínky
  • problematika financování je poměrně složitá a časově náročná - ušetříme Vám nejen spoustu peněz, ale i času a námahy.
  • respektujeme Váš čas a vždy přizpůsobíme termín schůzky Vašim potřebám